Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWER 2014-2020

Brak opisu obrazka

1. Tytuł projektu 

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Projekt realizowany na mocy umowy nr 2/POWER/2020 

Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia SARS-CoV-2 w obszarze pieczy zastępczej.

Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

3. Realizatorzy projektu

Powiat Głubczycki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

4. Okres realizacji projektu 

31.07.2020r. do 30.11.2020r.

5. Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 289.270,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFS: 243.796,76 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej krajowej: 45.473,24 zł

6. Zakres projektu

Projekt ma na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia SARS-CoV-2 w obszarze pieczy zastępczej poprzez pomoc w organizacji zdalnego nauczania dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osób uczących się, które pozostają w pieczy zastępczej do 25 roku życia.

W ramach pomocy zakupiono:

- sprzęt komputerowy (79 laptopów)

- oprogramowanie specjalistyczne (4 sztuki)

- sprzęt audiowizualny (telewizory oraz projektory)

- środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące) dla wychowanków, rodziców zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej

- wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny /izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wersja XML